ชื่อหนังสือ  
ปลายฝน แสดง 
เศรษฐีนี แสดง 
หัตถศาสตร์มหัศจรรย์ แสดง 
ท่านพุทธทาส แสดง 
บทสวดมนต์ แสดง 
มาดสดใสด้วยใจเกินร้อย แสดง 
การใช้ไวยากรณ์อังกฤษ แสดง 
ธรรมะพระธรรมสิงหบุราจารย์ แสดง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แสดง 
เกียรติคุณปูชนียาจารย์ด้านภาษาไทย แสดง 
เคมีทั่วไป เล่ม1 แสดง 
สถิติวิจัย I แสดง 
พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดง 
วิจัยชั้นเรียน:หลักการและเทคนิคปฏิบัติ แสดง 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ แสดง