ชื่อหนังสือ  
วัยวัฒนาจิตวิทยาพัฒนาการ เล่ม๒ วัยรุ่น วัยเร่ง แสดง 
เทเรซา แม่พระของผู้ยากไร้ แสดง 
คณิตคิดสนุก 2 แสดง 
เทศกาลสงกรานต์ แสดง 
วัฒนธรรมไวน์ แสดง 
อหังการมนุษย์ผู้หาญกล้าไขปริศนา DNA แสดง 
จริยธรรมในวิชาชีพ แสดง 
หลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง แสดง 
เจ้า-ข้า ฟ้าเดียวกัน แสดง 
หลักสถิติเบื้งต้น แสดง 
ภาษไทยวันนี้ เล่ม6 แสดง 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แสดง 
วัฒนธรรมพื้นบ้าน : ภาษา แสดง 
บริหารงานสไตล์คลาสสิก แสดง 
Introducing Britain แสดง