ชื่อเรื่อง  
ฝึกสนทนา 4 ภาษา แสดง 
เส้นสายลายไทย ชุดตัวละครในรามเกียรติ์ แสดง 
เส้นสายลายไทย ชุดตัวละครในรามเกียรติ์ แสดง 
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย วิจิตรศิลป์ แสดง 
ลายไทย ลายเส้น แสดง 
สมุดภาพลายรดน้ำ วัดนางนองวรวิหาร แสดง 
สมุดภาพลายรดน้ำ เทพทวารบาล แสดง 
ลายรดน้ำ 15 กิจกรรม แสดง 
การเขียนภาพสีน้ำ แสดง 
จิตรกรรมฝาผนังมรดกแผ่นดิน แสดง 
สีน้ำ ภาคปฏิบัติ แสดง 
วิวัฒนาการลายไทย แสดง 
จิตกรรมฝาผนังพระที่นั่ง พุทไธสวรรย์ แสดง 
เทคนิคการเขียนภาพสีน้ำดอกไม้ แสดง 
การพิมพ์ซิลค์สกรีน แสดง