รายละเอียดหนังสือ
การใช้ห้องสมุด
ผู้แต่ง : ลมุล รัตตากร
สำนักพิมพ์ : สุวีริยาสาสน์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 025.56ล16
เลขเรียกหนังสือ : 025.56ล16
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2539
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 9748262901
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***