รายละเอียดโสตวัสดุ
กุลสตรี
สำนักพิมพ์
บวรสาร
กำหนดออก
รายปักษ์

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ