รายละเอียดโสตวัสดุ
บ้านและสวน
สำนักพิมพ์
อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ