รายละเอียดโสตวัสดุ
ต่วย ตูน
สำนักพิมพ์
พี. วาทิน พริ้นติ้ง
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ