รายละเอียดโสตวัสดุ
ศัพท์มัคคุเทศก์
ผู้ผลิต
ธรรมศาสตร์
หมวด
D01 ง2564 แผนกการท่องเที่ยว
หมู่
428.1 ต19ศ แผนกการท่องเที่ยว
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 299 บาท
วิเคราะห์วันที่: 05 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1036189ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***