รายละเอียดโสตวัสดุ
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 8-15
ผู้ผลิต
สุโขทัยธรรมาธิราช
หมวด
D01 ง2564 แผนกการท่องเที่ยว
หมู่
333.7 ร13ก แผนกการท่องเที่ยว
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 350 บาท
วิเคราะห์วันที่: 05 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1036184ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***