รายละเอียดโสตวัสดุ
Asean tourism การท่องเที่ยวอาเซียน
ผู้ผลิต
เอมพันธ์
หมวด
ap003/2564 การท่องเที่ยว
หมู่
338.4791 s112a แผนกการท่องเที่ยว
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 199 บาท
วิเคราะห์วันที่: 11 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1036013ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***