รายละเอียดโสตวัสดุ
การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม
ผู้ผลิต
ซีเอ็ด
หมวด
p001/2566 รวมร้านโปรเกรส บุ๊ค
หมู่
647.94 ธ27ก แผนกการโรงแรม
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 220 บาท
วิเคราะห์วันที่: 11 สิงหาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1042422ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***