ชื่อหนังสือ  
ยึดหลักปักแน่นกับงานสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุขภาวะ แสดง 
ภาษาไทยวันนี้ เล่ม ๔ แสดง 
กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แสดง 
ชีวเคมี แสดง 
แก่นพุทธศาสน์ แสดง 
ประมวลธรรมเทศนา แสดง 
ถาม - ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม ๓ แสดง 
เป้าหมาย และวิธีกำหนดเป้าหมาย แสดง 
เส้นทางใหม่สู่วิชาชีพบัญชีปี2000 แสดง 
ภาษาไทยวันนี้ เล่ม ๑ แสดง 
ธรรมะบันดาลใจ นิทานต้นแบบแห่งความดี แสดง 
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย แสดง 
พับผ้าเช็ดหน้ารูปสตว์ แสดง 
พื้นฐานทฤษฎีดนตรี แสดง 
ทฤษฏีและตัวอย่างโจทย์การบัญชีบรหาร แสดง