ชื่อหนังสือ  
นิเวศวิทยากับการพัฒนาเศรษฐกิจ แสดง 
Fashion Marketing แสดง 
การวิเคราะห์สถิติ:สถิติเพื่อการตัดสินใจ แสดง 
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ แสดง 
สถิติธุรกิจ แสดง 
ดาราศาสตร์ แสดง 
กลยุทธ์การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 แสดง 
ชีววิทยา แสดง 
การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวด้วย SPSS for Windows แสดง 
ญี่ปุ่นรสเยี่ยม แสดง 
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล แสดง 
แสนสุขหลังเกษียณ แสดง 
ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย แสดง 
คณิตศาสตร์โอลิมปิก แสดง 
คณิตศาสตร์โอลิมปิก แสดง